راک و پینیون گلخانه | ریل چرخ دنده گلخانه

راک و پینیون گلخانه

راک وپینیون گلخانه – ریل چرخ دنده گلخانه- ریل و چرخدنده گلخانه

مطمئن ترین مکانیزیم برای باز وبست نمودن پنجره های سقفی گلخانه با امکان اجرای اتوماسیون حرکتی

 

اجزائ تشکیل دهنده:

موتورهای دنده ای: که حرکت را به لوله انتقال جهت بازوبسته شدن پنجره منتقل میکنند. بازوهای پنجره: لوله های قوطی  منحنی گالوانیزه گرم که درقسمت بالا دارای دنده هائی میباشند.

گروه چرخ و دنده: که حرکت را ازلوله انتقا ل به بازوی پنجره منتقل میکنند تا پنجره بازوبسته شود .

راک وپینیون گلخانه-ریل وچرخ دنده گلخانه
راک وپینیون گلخانه-ریل وچرخ دنده گلخانه
Call Now Button