هیتر هوای گرم گلخانه-بخاری گلخانه
یکی از بهترین وسیله ها برای گرمایش گلخانه ها و مرغداری ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی همچنین فضاهای صنعتی و ورزشی بخاری صنعتی همان هیتر میباشد.