گوشه ای از پروژه های انجام شده توسط شرکت گل سبز فرداد میثاق (با نام تجاری گل سبز میثاق)

 

ردیف نام کارفرما آدرس مساحت

سال

۱ آقای اکبر اسماعیل اصفهان، روستای وزیرآباد ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۲
۲ آقای حسین ابراهیمی اصفهان، پیر بکران ۴۰۰۰ متر ۱۳۷۲
۳ آقای مهندس کافی اصفهان، شهرضا ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۲
۴ آقای مولائی اصفهان، روستای مقصود بیک ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۳
۵ آقای خلیل یاوری استان یزد ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۳
۶ آقای حاج امیر زارع استان یزد ۵۰۰۰ متر ۱۳۷۳
۷ آقای نادر صادقی استان یزد ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۳
۸ آقای حاج حسین آهنچی استان یزد ۵۰۰۰ متر ۱۳۷۴
۹ آقای امیری استان یزد ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۵
۱۰ آقای حسینی استان یزد ۶۰۰۰ متر ۱۳۷۵
۱۱ آقای حاج محمد نظری استان کرمان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۵
۱۲ آقای حسین رضا سلطانی استان کرمان ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۵
۱۳ آقای احمد ماهانی استان کرمان ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۶
۱۴ آقای دهقانی استان اصفهان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۶
۱۵ صندوق قرض الحسنه اسان اصفهان، فلاورجان ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۶
۱۶ شرکت تعاونی روستایی استان لرستان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۶
۱۷ شرکت فرو آلیاژ استان خرم آباد ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۷
۱۸ آقای وفائی استان قم ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۷
۱۹ آقای الله وردی استان قم ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۰ آقای دکتر خصوصی استان تهران ۴۰۰۰ متر ۱۳۷۸

گوشه ای از پروژه های انجام شده توسط شرکت گل سبز فرداد میثاق

 

ردیف نام کارفرما آدرس مساحت سال
۲۱ آقای دکتر رحمانیان استان تهران ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۲ آقای ابوئی استان تهران ۳۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۳ آقای احمد حسینی استان سمنان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۴ آقای اصغری استان سمنان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۵ شرکت قند استان خوزستان، شوش دانیال ۳۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۶ آقای اکبر ارجمندی استان سمنان، شهر آرادان ۳۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۲۷ آقای کرم سروری استان سمنان، شهر گرمسار ۳۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۲۸ آقای مهندس بهرامی استان کرمانشاه، سر پل ذهاب ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۲۹ آقای حسینی استان بوشهر، شهر خورموج ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۳۰ آقای شیرازی کیش، جنب کشتی یونانی ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۳۱ آقای پورابراهیم استان فارس، شیراز، داراب ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۳۲ خانم کیانی استان کرمانشاه، میان راهان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۳۳ آقای رحمتی استان کرمانشاه، سنقر ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۳۴ آقای سلیمی استان کرمانشاه، کنگاور ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۳۵ آقای مباشری استان کرمانشاه، ماهی دشت ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۳۶ آقای نیازی استان کرمانشاه، اسلام آباد ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۳۷ آقای رنجبر استان کرمانشاه، بیستون ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۳۸ آقای محمدزاده کرمانشاه، ماهی دشت ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۳۹ باغ پروانه اصفهان، جنب باغ پرندگان ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۴۰ شهرداری مبارکه اصفهان، شهرداری مبارکه ۱۰۰۰ متر ۱۳۸۰

گوشه ای از پروژه های انجام شده توسط شرکت گل سبز فرداد میثاق

 

ردیف نام کارفرما آدرس مساحت سال
۴۱ شیخ سعید کشور امارات، ابوظبی ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۴۲ آقای آزاده یاسوج، روستای نه ده ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۴۳ آقای درخشان یاسوج، روستای چناران ۷۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۴۴ آقای درویش غلامعلی استان سمنان، شهر آرادان ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۱
۴۵ آقای اسکندری استان سمنان، گرمسار ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۱
۴۶ آقای دهقانی ورامین، پاکدشت ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۱
۴۷ آقای بندر استان سمنان، شهر مهدیه شهر ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۲
۴۸ آقای عمران نوری استان اصفهان، زرین شهر ۱۷۰۰ متر ۱۳۸۲
۴۹ آقای عبدالرضا خانی ورامین، جوادآباد ۲۰۰۰۰ متر ۱۳۸۳
۵۰ آقای وفائی قم ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۳
۵۱ آقای مرتضی شاهسون ورامین، پیشوا ۱۰۰۰۰ متر ۱۳۸۴
۵۲ آقای فرامرز منصوری ورامین ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۴
۵۳ آقای ابوالفضل سوفی ورامین، جوادآباد ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۵
۵۴ آقای قدرت الله منصوری ورامین ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۵
۵۵ آقای عزیزالله کتی پاکدشت ۲۵۰۰۰ متر ۱۳۸۶
۵۶ آقای تعالی ورامین، جوادآباد ۲۰۰۰۰ متر ۱۳۸۶
۵۷ آقای شیرازی ورامین، پیشوا ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۷
۵۸ آقای افشار زنجان، خرمدره ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۷
۵۹ آقای اصغر ارنگ زنجان، جاده میانه ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۷
۶۰ آقای اردستانی ورامین، پیشوا ۱۰۰۰۰متر ۱۳۸۸

 

گوشه ای از پروژه های انجام شده توسط شرکت گل سبز فرداد میثاق

 

ردیف نام کارفرما آدرس مساحت سال
۶۱ خانم گیلانی گرمسار، ایوانکی ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۲ آقای حسن فارسی ورامین، قلعه بلند ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۳ آقای محمد تاجیک ورامین، سلمان آباد ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۴ آقای قائم مقام ورامین، صالح آباد ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۵ آقای خلجی زنجان ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۶ آقای پورایمانی شهریار ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۷ آقای منصوری ورامین، پیشوا ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۸ آقای کچویی ورامین، جوادآباد ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۹ آقای شیرازی ورامین، پیشوا ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۷۰ آقای محمدی بانک کشاورزی زنجان ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۱ آقای بوربور شریف آباد، آفرین ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۲ آقای غلامی زنجان، زرین آباد ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۳ آقای دکتر مهاجرانی ابهر ۷۵۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۴ آقای یزدان ورامین، سلمان آباد ۲۰۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۵ آقای وفائی قم ۲۵۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۶ آقای فدائی ورامین، قلعه سین ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۷ آقای احمد تاجیک ورامین، شوران ۱۰۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۸ آقای قاسم اردستانی ورامین، پیشوا ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۹ آقای مرادی ورامین، قلعه سین ۱۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۸۰ آقای نیک نیاد شریف آباد – شهرک موزائیک سازان ۲۵۰۰ متر ۱۳۸۹

 

گوشه ای از پروژه های انجام شده توسط شرکت گل سبز فرداد میثاق

 

ردیف نام کارفرما آدرس مساحت سال
۸۱ آقای سلحشور قم ۲۰۰۰ ۱۳۹۰
۸۲ آقای عباس طاهران شهریار ۶۶۰۰ ۱۳۹۰
۸۳ دانشگاه کشاورزی زنجان ۲۰۰۰ ۱۳۹۰
۸۴ آقای فلاحی شهریار ۳۵۰۰ ۱۳۹۰
۸۵ دانشکده طارم زنجان ____ ۱۳۹۰
۸۶ دانشگاه پیام نور سلطانیه زنجان ____ ۱۳۹۰
۸۷ آقای دکتر لطیفی ورامین ۴۰۰۰ ۱۳۹۰
۸۸ آقای عباسی اسلامشهر ۶۰۰۰ ۱۳۹۰
۸۹ آقای موسوی زنجان ۵۰۰۰ ۱۳۹۰
۹۰ آقای خرمیان سمنان ۵۰۰۰ ۱۳۹۰
۹۱ آقای میرزا علی قم ۲۵۰۰ ۱۳۹۱
۹۲ آقای بابایی زنجان ۳۰۰۰ ۱۳۹۱
۹۳ آقای جوادی زنجان ۱۵۰۰ ۱۳۹۱
۹۴ آقای عرب نعمتی ورامین ۴۰۰۰ ۱۳۹۱
۹۵ آقای مهندس اسکندری زنجان ۱۵۰۰ ۱۳۹۱
۹۶ آقای ایران شاهی کرج ( محمد شهر ) ۴۰۰۰ ۱۳۹۱
۹۷
۹۸
۹۹

تحویل ساخت گلخانه اسپانیایی شرکت گل سبز فرداد میثاق (با نام تجاری گل سبز میثاق)

شرکت گل سبز فرداد میثاق با بهره گیری از تخصص و تجربه کارشناسان ایرانی ، اسپانیایی و هلندی بخش تولیدات گلخانه ای افتخار دارد با ارایه خدمات فنی و مهندسی به شرح زیر در خدمت تولید کنندکان و کشاورزان عزیز باشد.

اجرای کلید تحویل پروژه های تولید محصولات گلخانه ای شامل سبزی ها : خیار ، گوجه فرنگی و فلفل ، گیاهان زینتی : انواع گل های شاخه بریده رز، آنتوریوم ، ژربرا و .. و میوه ها: توت فرنگی.

طراحی و تجهیز گلخانه در موارد آبیاری قطره ای ، سیستم های گرمایش گلخانه ، سیستم هیتربخاری گلخانه. سرمایش گلخانه ، فن و پد گلخانه ، پرده های انرژی سیوینگ و کنترل انرژی گلخانه ، دستگاه های کنترل اقلیم و آبیاری و کلیه موارد درخواستی

واحد تحقیق و توسعه شرکت آماده ارایه خدمات فنی و مهندسی و نوآوری های جدید صنعت گلخانه ای درزمینه سازه و تجهیزات و مدیریت انواع محصولات گلخانه ای است.

شرکت گل سبز فرداد میثاق مجری انواع سازه و تجهیزات گرمایشی، سرمایشی، سیستم های آبیاری و تغذیه گیاهی، سایه انداز، توری های ضد حشره استاندارد و کنترل محیط و اقلیم ….ارایه می نماید.