مشخصات کیسه های رشد GrowBag
کیسه های رشد محصولات گلخانه ای در سیستم هیدروپونیک
۱عرض ۳۵ و طول ۱۰۵ cm وضخامت ۲۴۰ میکرون
 Anti UV 2
۳-رنگ داخلی مشکی(باعث عدم نفوذ نور و رشد بهتر ریشه میشود
۴-رنگ خارجی سفید بازتاب و برگشت نور را به محیط افزایش داده و باعث افزایش فتوسنتز میشود
مشخصات کیسه های رشد GrowBag
کیسه های رشد محصولات گلخانه ای در سیستم هیدروپونیک
۱ عرض ۳۵ و طول ۱۰۵ cm وضخامت ۲۴۰ میکرون
Anti UV 2
۳-رنگ داخلی مشکی(باعث عدم نفوذ نور و رشد بهتر ریشه میشود )
۴-رنگ خارجی سفید بازتاب و برگشت نور را به محیط افزایش داده و باعث افزایش فتوسنتز میشود)
طراحی سیستمهای هیدروپنیک گلخانه