سیستم اب گرم گلخانه

سیستم شوفاژ گلخانه

سیستم شوفاژ: دیگ آب گرم گلخانه

در این روش با استفاده از دیگ آب گرم که  مانند شوفاژ عمل می کند آب داخل آن به وسیله مشعل گرم شده و سپس آب گرم به داخل گلخانه فرستاده می شود آب گرم به وسیله چند رشته لوله در سطح بستر نصب شده  در داخل و طول گلخانه توزیع می شود.