پد سلولزی گلخانه

سیستم سرمایش تبخیری پد و فن, بهترین و متداول ترین روش سرمایش گلخانه هاست.
گرد و غبار, حشرات و ذرات معلق در هوا توسط پد گرفته میشود و رطوبت حاصل از سرمایش تبخیری, آب مورد نیاز جهت آبیاری را کاهش میدهد.
همچنین رطوبت ایجاد شده, مانع از تعرق گیاهان و خارج شدن آب حاوی مواد معدنی شده و از پژمرده شدن آن ها جلوگیری میکند.
Call Now Button