راک و پینیون گلخانه 

 راک و پینیون گلخانه در قسمت پنجره های سقفی کاربرد دارد .
پنجره های گلخانه در طول دهانه ها نصب و به دو صورت تک و دوبل اجرا می شود .
Call Now Button